ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN

Lời khen và sự hài lòng của học viên chính là liều thuốc động viên tinh thần để IPP không ngừng nỗ lực và phát triển. Hãy cùng xem học viên nói gì về IPP nhé!

 • Đánh giá
 • Thành tích

Ngày thi: 30/08/2020

Ngày thi: 8/5/2020

 • 7.5

 • 7

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1457866721073581&id=100005508008684

Ngày thi: 30/07/2020

 • 8

 • 8

 • 6.6

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 05/06/2020

Tuyệt vời ông mặt trời ☀

Hành trình Ielts của mình sẽ không thể nào trọn vẹn nếu không có phương pháp và tài liệu siêu tâm huyết của đội ngũ IPP.

Mình học Aim6+ cách đây 1 năm mà có những kiế

 • 8.5

 • 8.5

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 16/02/2020

Ngày thi: 04/01/2020

 • 6.5

 • 7.5

 • 6

 • 7

Xem review

Ngày thi: 18/11/2020

 • 8

 • 8

 • 6.5

 • 6

Xem review

Ngày thi: 16/11/2019

L=8

R=7.5

W=7

S=6

 • 8

 • 7.5

 • 7

 • 6

Xem review

Ngày thi: 14/12/2019

L=7.5

R=9

W=6.5

S=7.5

 • 7.5

 • 9

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 07/12/2019

 • 8.5

 • 7.5

 • 7.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 16/01/2019

L=8

R=8.5

W=7

S=6.5

 • 8

 • 8.5

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 23/12/2019

 • 9

 • 9

 • 7.5

 • 6

Xem review

Ngày thi: 22/12/2019

 • 8.5

 • 9

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 03/09/2019

 • 8.5

 • 9

 • 6

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 16/11/2019

 • 8.5

 • 8

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 24/11/2019

 • 8.5

 • 8

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 14/12/2019

 • 8.5

 • 8

 • 6

 • 7

Xem review

Ngày thi: 02/11/2019

 • 8.5

 • 8.5

 • 7.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 07/12/2019

 • 7.5

 • 8.5

 • 7

 • 7

Xem review

Ngày thi: 07/12/2019

 • 7.5

 • 7

 • 6.5

 • 7

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

 • 6.5

 • 8.5

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

L=6.5

R=8.5

W=7

S=6.5

 • 6.5

 • 8.5

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

L=9

R=9

W=6.5

S=7

 • 9

 • 9

 • 6.5

 • 7

Xem review

Ngày thi: 11/02/2019

 • 8

 • 7

 • 6

 • 6

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

L=7.5

R=6.5

W=6

S=7

 • 7.5

 • 6.5

 • 6

 • 7

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

 • 7.5

 • 7.5

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 14/09/2019

 • 6.5

 • 8.5

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 14/09/2019

L=8

R=8.5

W=6

S=6

 • 8

 • 8.5

 • 6

 • 6

Xem review

Ngày thi: 07/09/2019

L=7.5

R=8

W=6

S=6

 • 7.5

 • 8

 • 6

 • 6

Xem review

Ngày thi: 07/09/2019

 • 7

 • 7.5

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 07/09/2019

 • 7

 • 7.5

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 13/08/2019

L=6

R=6.5

W=7

S=7.5

 • 6

 • 6.5

 • 7

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 13/08/2019

 L=7.5

R=8.5

W=6,5

S=5

O=7.0

 • 7.5

 • 8.5

 • 6

 • 5.5

Xem review

Ngày thi: 06/07/2019

 • 8

 • 7

 • 6

 • 6.5

Xem review

Ngày thi:

L=8.5

R=6

W=6.5

S=6

 • 8.5

 • 6

 • 6.5

 • 6

Xem review

Ngày thi: 14/06/2019

L=7.5

R=7

W=6

S=7

O=7.0

 • 7.5

 • 7

 • 6

 • 7

Xem review

Ngày thi: 25/04/2019

L=7

R=7.5

W=6.5

S=7

O=7

 • 7

 • 7.5

 • 6.5

 • 7

Xem review

Ngày thi: 25/04/2019

 • 7.5

 • 7

 • 7.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: https://www.facebook.com/theo.bui.siu.cap.dep.trai/posts/1411305205677637

L=7.5

R=7

W=6.5

S=7

 • 7.5

 • 7

 • 6.5

 • 7

Xem review

Ngày thi: 19/01/2019

L=7

R=6.5

W=6

S=7.5

 • 7

 • 6.5

 • 6

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 23/10/2019 - GENERAL

 • 8.5

 • 7.5

 • 7

 • 6

Xem review

Ngày thi: 10/10/2019 - GENERAL

 • 7

 • 8

 • 7.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

 • 8.5

 • 7.5

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

 • 8

 • 8.5

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

L=8.5

R=6.5

W=8

S=7

 • 8.5

 • 6.5

 • 8

 • 7

Xem review

Ngày thi: 07/09/2019

 • 7.5

 • 7

 • 7

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 14/09/2019

 • 8.5

 • 8

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 24/08/2019

L=8

R=8.5

W=7

S=6

 

 • 8

 • 8.5

 • 7

 • 6

Xem review

Ngày thi: 24/08/2019

 • 8

 • 8

 • 7

 • 7

Xem review

Ngày thi: 13/08/2019

L=7.5

R=8.5

W=6.5

S=6.5

 • 7.5

 • 8.5

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 27/07/2019

 • 8.5

 • 7.5

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 31/07/2019

L=7.5

R=8.5

W=6.5

S=7

 • 7.5

 • 8.5

 • 6.5

 • 7

Xem review

Ngày thi: 02/07/2019

L=7.5

R=9

W=6.5

S=7.5

 • 7.5

 • 9

 • 6.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 19/07/2019

 • 7.5

 • 8

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 06/07/2019

 • 7.5

 • 9

 • 6.5

 • 7

Xem review

Ngày thi: 30/6/2019

 • 8.5

 • 8.5

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 27/04/2019

L=8.5

R=8.5

W=6.5

S=6.5

 • 8.5

 • 8.5

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 01/06/2019

 • 8

 • 9

 • 6.5

 • 5.5

Xem review

Ngày thi: 11/05/2019

L=7.5

R=9

W=6.5

S=6.5

 • 7.5

 • 9

 • 6.5

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 31/01/2019

L=7.5

R=8

W=7

S=6.5

 • 7.5

 • 8

 • 7

 • 6.5

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

 • 8.5

 • 8.5

 • 7

 • 7

Xem review

Ngày thi: 28/09/2019

 • 8.5

 • 8.5

 • 7

 • 7

Xem review

Ngày thi: 13/08/2019

 • 8

 • 8.5

 • 8

 • 7

Xem review

Ngày thi: 19/01/2019

 • 7.0

 • 8.5

 • 7.5

 • 6.0

Xem review

Ngày thi: 13/08/2019

 • 9

 • 9

 • 7.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 20/07/2019

R:9

L:9

W:7

S: 8

 • 9

 • 9

 • 7

 • 8

Xem review

Ngày thi: 25/05/2019

L: 8

R: 8.5

W: 6.5

S: 8

O: 8

 • 8

 • 8.5

 • 6.5

 • 8

Xem review

Ngày thi: 12/05/2019

L: 8

R: 9

W: 6.5

S: 8

O: 8 

 • 8

 • 9

 • 6.5

 • 8

Xem review

Ngày thi: 17/08/2019

 • 7.5

 • 8.5

 • 7.5

 • 7.5

Xem review

Ngày thi: 3/10/2019

 • 9

 • 9

 • 9

 • 9

Xem review

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R:7.5 - W: 7.0 - S: 7.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 7.5 - W: 7.0 - S: 7.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 6.5 - W: 7.0 - S: 7.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 7.5 - S: 6.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.0 - R: 7.5 - W: 6.0 - S: 6.5

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 6.5 - S: 7.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.0 - R: 8.5 - W: 6.5 - S: 6.0

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 8.5 - W: 6.0 - S: 6.0

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 7.0- W: 6.0 - S: 6.5

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 8.0 - W: 7.0 - S: 7.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.0 - R: 8.5 - W: 6.5 - S: 6.5

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 6.0 - R: 8.5 - W: 7.0 - S: 7.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 6.5 - R: 7.5 - W: 6.5 - S: 7.5

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.5 - R: 7.5 - W: 6.0 - S: 6.0

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.0 - W: 7.0 - S: 6.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 8.0 - W: 7.0 - S: 7.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 9.0 - R: 8.5 - W: 7.0 - S: 6.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R:8.5 - W: 6.5 - S: 6.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 6.5 - S: 6.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.5 - R: 8.0 - W: 6.5 - S: 7.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 7.5 - W: 6.5 - S: 7.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 7.0 - W: 6.0 - S: 6.5

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 6.0 - S: 6.5

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.5 - R: 8.0 - W: 6.0 - S: 6.0

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 9.0 - W: 7.0 - S: 7.0

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.0 - R: 8.0 

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 7.0 

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 8.5 - W: 7.0 - S: 7.0

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 9.0 - R: 8.5 - W: 7.0 - S: 7.0

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 8 
L: 9.0 - R: 9.0 - W: 6.5 - S: 7.5

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.0 - R: 6.5 - W: 6.5 - S: 7.0
 

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.0 - W: 6.0 - S: 7.5
 

 • OVERALL 7.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 9.0 - R: 8.5 

 • OVERALL 7.5

IELTS Intensive (6 tuần)
L: 8.5 - R: 9.0 - W: 7.0 - S: 7.5
 

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.5 - R: 7.0 - W: 6.0 - S: 6.5

 • OVERALL 7.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 9.0 - R: 8.0 - W: 7.5 - S: 8.0
THPT Chu Văn An

 • OVERALL 8.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 7.5 - R: 7.0 - W: 6.5 - S: 7.0

 • OVERALL 7.0

IELTS Intensive (6 tuần)
L: 9.0 - R: 8.5 - W: 6.5 - S: 7.0
Asian University for Woman

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 9.0 - R: 9.0 - W: 7.0 - S: 7.0
IBM Việt Nam

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 7.0 - S: 7.0
THPT Chuyên Tự Nhiên

 •  OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.0 - R: 8.5 - W: 8.0 - S: 7.0
TPHT Hà Nội - AMS

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 6.5 - S: 7.5
ĐH Ngoại Thương

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 9.0 - W: 6.5 - S: 7.0
ĐH KHXH & NV- TP.HCM

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 9.0 - R: 8.0 - W: 7.5 - S: 7.0
THPT Chuyên Sư Phạm 

 • OVERALL 8.0

IELTS Intensive (6 tuần)
L: 8.0 - R: 9.0 - W: 7.5 - S: 7.5
ĐH Y Dược TPHCM

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 7.0 - S: 7.5
THPT Chu Văn An

 • OVERALL 8.0

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 9.0 - R: 9.0 - W: 7.5 - S: 7.5
Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 • OVERALL 8.5

IELTS Aim 7 (3 tháng)
L: 8.5 - R: 9.0 - W: 8.0 - S: 8.0
THPT Trần Phú

 • OVERALL 8.5

IELTS Intensive (6 tuần)
L: 8.5 - R: 8.5 - W: 7.5 - S: 8.0
ĐH KHXH&NV TP HCM

 • OVERALL 8.0

NẾU BẠN CÒN BĂN KHOĂN?

Hãy đăng ký ngay các khóa học của IPP, chúng tôi sẽ giúp bạn có thể nói tiếng anh một cách đầy tự tin và chính xác...

Thong ke