Chuyển tới nội dung

[EXTENSIVE READING] NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ BLACK FRIDAY

Đọc báo là một trong những cách tốt nhất để củng cố và cải thiện kỹ năng Reading. Dưới đây là bài báo “Những điều có thể bạn chưa biết về Black Friday” song ngữ Anh-Việ do team Học Thuật IPP dịch. Hãy đọc và đừng quên take note lại những từ vựng ăn điểm trong bài nha!

Each year the famous sales weekend, which follows Thanksgiving Day, sees a significant amount of shoppers head to high street stores and online brands in an attempt to find the best deals.

Mỗi năm, trong dịp cuối tuần, ngay sau ngày Lễ Tạ ơn, chúng ta lại chứng kiến hàng ngàn người tiêu dùng đổ xô đến các cửa hàng trên phố lớn hoặc canh chừng các trang bán hàng online để mua các món đồ với giá hời. 

Several retailers including Amazon, Currys PC World, John Lewis & Partners and Argos cut their prices on a range of products in 2018 – and in 2019, we can expect to see further reductions when the sales officially launch on November 29.

Các chuỗi bán lẻ bao gồm Amazon, Currys PC World, John Lewis & Partners và Argos đã giảm giá cho một loạt sản phẩm vào năm 2018 – và năm nay, chúng ta có thể sẽ thấy một đợt giảm giá mạnh hơn vào 29 tháng 11 này.

Yet, many people are unaware of the phenomenon’s history and are clueless about the use of the name before it became associated with the pre-Christmas shopping craze. Here is the story behind Black Friday. 

Tuy nhiên, rất nhiều người không biết về lịch sử của hiện tượng này và cũng không rõ tên này mang ý nghĩa gì trước khi nó được dùng để chỉ cơn sốt mua sắm trước Giáng sinh.

Và đây là câu chuyện đằng sau cái tên “Black Friday”.

IPP IELTS Reading

The early origins and history (Nguồn gốc và lịch sử)

The term “Black Friday” was actually first associated with financial crisis, not sales shopping.

Thuật ngữ “Thứ Sáu Đen” thực tế được dùng để chỉ khủng hoảng tài chính, không phải mua sắm.

Two Wall Street financiers Jim Fisk and Jay Gould, together bought a significant amount of US gold in the hope of the overall price soaring and in turn being able to sell it for huge profits.

Hai nhà tài chính phố Wall Jim Fisk và Jay Gould đã cùng nhau mua một lượng lớn vàng Mỹ với hy vọng giá sẽ tăng vọt và sau đó có thể bán lại với lợi nhuận khổng lồ.

On Friday, September 24 1869, in what became referred to as “Black Friday”, the US gold market crashed and Fisk and Gould’s actions left Wall Street barons bankrupt. 

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 1869 – ngày mà sau đó được gọi là “Thứ Sáu Đen”, thị trường vàng Mỹ sụp đổ và hành động của Fisk và Gould đã khiến các ông lớn Phố Wall phá sản.

It was not until later years that the post-Thanksgiving period became associated with the name.

Mãi đến những năm sau đó, cái tên này mới được dùng chỉ thời sau Lễ Tạ ơn.

IPP IELTS Reading

Black Friday tales (Các câu chuyện về Black Friday)

When shops in the US recorded their accounting details by hand, they noted profits in black and losses in red.

Khi các cửa hàng ở Mỹ thống kê doanh thu của họ bằng tay, lợi nhuận sẽ được ghi màu đen còn thua lỗ sẽ được ghi màu đỏ.

It is thought that many shops were “in the red” throughout most of the year but they later “went into the black” the day after Thanksgiving, when shoppers bought a significant amount of discounted merchandise

Mọi người tin rằng nhiều cửa hàng sẽ “chìm trong màu đỏ” phần lớn thời gian trong năm nhưng sẽ “ngập trong màu đen” sau ngày Lễ Tạ ơn, khi người tiêu dùng mua một lượng lớn hàng hóa giảm giá.

In more recent years, an inaccurate rumour circulated, suggesting that Southern plantation owners could buy slaves at a discounted price following Thanksgiving in the 1800s.

Trong những năm sau đó, khoảng những năm 1800, một tin đồn thất thiệt lan truyền, cho rằng các chủ đồn điền miền Nam có thể mua nô lệ với giá chiết khấu sau ngày Lễ Tạ ơn.

IPP IELTS Reading

Who coined the name Black Friday? (Ai đã đặt ra cái tên Black Friday?)

Police officers in Philadelphia were first to link Black Friday to the post-Thanksgiving period in the 1950s. Large crowds of tourists and shoppers came to the city the day after Thanksgiving for the Army-Navy football game, creating chaos, traffic jams and shoplifting opportunities. 

Các sĩ quan cảnh sát ở Philadelphia là những người đầu tiên gọi thời kỳ sau Lễ Tạ ơn là Thứ Sáu Đen vào khoảng những năm 1950. Một lượng lớn khách du lịch và người mua sắm đã đến thành phố một ngày sau Lễ Tạ ơn để xem trận đá bóng giữa Quân đội và Hải quân, gây ra nhiều hỗn loạn, ùn tắc giao thông và trộm cắp ở các cửa hàng.

Police officers in the city weren’t able to take the day off work and instead had to work long shifts to control the carnage, thus using the term “Black Friday” to refer to it.

Các sĩ quan cảnh sát trong thành phố không thể nghỉ làm. Thay vào đó, họ phải chia ca làm việc để kiểm soát, ngăn chặn các cuộc tàn sát. Do vậy, họ đã sử dụng thuật ngữ “Thứ Sáu Đen” để nói về ngày hôm đó.

As the name spread throughout Philadelphia, some of the city’s merchants disliked the negative connotations and unsuccessfully tried to change it to “Big Friday”.

Khi cái tên này được biết đến nhiều hơn ở Philadelphia, một vài thương nhân trong thành phố không thích hàm nghĩa tiêu cực mà nó mang lại nên đã cố gắng  đổi nó thành “Big Friday” – “Thứ Sáu Lớn” mặc dù không thành công.

Black Friday later became known in print, after an advertisement was published in The American Philatelist magazine in 1966. By the late 1980s, the term was commonly known across the nation and retailers soon linked it to their post-Thanksgiving sales.

Thứ Sáu Đen sau đó được biết đến qua báo in sau khi một quảng cáo được đăng trên tạp chí The American Philatelist vào năm 1966. Vào cuối những năm 1980, cả nước ai cũng biết đến thuật ngữ này, và các nhà bán lẻ không lâu sau đó dùng nó để chỉ đợt giảm giá sản phẩm sau Lễ Tạ ơn.

Today, Black Friday is the USA’s biggest shopping event of the year, when many shops cut their prices on a range of products, in order to boost profits and officially kick off the festive season.  

Ngày nay, Thứ Sáu Đen là sự kiện mua sắm lớn nhất trong năm ở Mỹ, khi rất nhiều cửa hàng giảm giá một loạt các sản phẩm để tăng lợi nhuận và chính thức khởi động mùa lễ hội.

IPP IELTS Reading

Black Friday around the world ( Ngày Black Friday trên thế giới)

Along with the UK and USA, Black Friday has emerged in other countries across the globe including Brazil, India, France, Norway, Romania and Germany. 

Không chỉ ở Anh hay Mỹ, ngày Thứ Sáu Đen đã xuất hiện ở các quốc gia khác trên thế giới bao gồm Brazil, Ấn Độ, Pháp, Na Uy, Romania và Đức.

According to Citipost Mail, 6.4 million Canadians take Black Friday as a holiday and many go to the US to shop -although this has declined in recent years due to exchange rates.

Theo Citipost Mail, 6,4 triệu người Canada lấy ngày Thứ Sáu Đen làm ngày lễ và nhiều người đến Mỹ để mua sắm – mặc dù điều này đã giảm trong những năm gần đây do chênh lệch tỷ giá.

In Mexico, they call their version of Black Friday “El Buen Fin”, meaning “the good end” while in the United Arab Emirates, shops cut their prices on what they call “White Friday”.

Ở Mexico, họ gọi ngày Thứ Sáu Đen là “El Buen Fin”, nghĩa là “kết thúc tốt đẹp” trong khi ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, các cửa hàng giảm giá sản phẩm trong ngày “Thứ Sáu Trắng”.

IPP IELTS Reading

Cyber Monday

It hasn’t been around as long as Black Friday, but the development of technology and online shopping has led retailers to create Cyber Monday.

Tuy chưa phổ biến như ngày Thứ Sáu Đen, nhưng nhờ sự phát triển của công nghệ và mua sắm trực tuyến, các chuỗi bán lẻ tạo ra ngày Cyber Monday.

The day marks the continuation of sales following Thanksgiving and Black Friday, with exclusive internet-only deals and discounts. This year, it falls on December 2.

Đây là ngày đánh dấu sự tiếp tục của đợt giảm giá sau Lễ Tạ ơn và Thứ Sáu Đen, với các ưu đãi và giảm giá độc quyền trên internet. Năm nay, ngày này sẽ vào ngày 2 tháng 12.

Ellen Davis, senior vice president of the National Retail Federation in the US, first used the name in 2005, when she noticed an increase in online sales on the Monday after Thanksgiving.

Bà Ellen Davis, phó chủ tịch cấp cao của Liên đoàn bán lẻ quốc gia tại Mỹ, đã sử dụng tên này lần đầu tiên vào năm 2005, khi bà nhận thấy sự gia tăng doanh số bán hàng trực tuyến vào thứ Hai sau Lễ Tạ ơn.

In fact, Adobe Analytics found more online purchases were made on Cyber Monday in the US last year than Black Friday itself, with American consumers spending $7.9 billion.

Trên thực tế, Phân tích dữ liệu của Adobe đã ghi nhận ở Mỹ, vào năm ngoái, giao dịch mua hàng trực tuyến thực hiện vào ngày Thứ Hai Điện Tử nhiều hơn hẳn số lượng trong ngày Thứ Sáu Đen với mức chi 7,9 tỷ đô la.

Nguồn: Telegraph

VOCABULARY HIGHLIGHTS

– High street stores: Các cửa hàng trên phố lớn

– Retailers: Các chuỗi bán lẻ

– To be clueless about: Không rõ về cái gì

– Pre-Christmas shopping craze: Cơn sốt mua sắm trước Giáng sinh

– Financial crisis: Khủng hoảng tài chính

– Financier: Nhà tài chính 

– Overall price soaring: Giá cả tăng vọt

– Discounted merchandise: Hàng hóa giảm giá

– Inaccurate rumour: Tin đồn thất thiệt

– Large crowds of: Một lượng lớn

– Merchants: Thương nhân

– Negative connotation: Hàm nghĩa tiêu cực

– Shopping event: sự kiện mua sắm

– Kick off the festive season: Kích động mùa lễ hội

Chia sẻ:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Danh mục

Học viên điểm cao

Thạc sĩ Tú Phạm

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall (Speaking 9.0)
 • Thạc sĩ Thương mại quốc tế & Quản trị tại Anh Quốc
 • Nhà sáng lập IPP IELTS, hướng dẫn hơn 450 bạn đạt điểm thi đầu ra 7.0+, trong đó có hơn 100 bạn đạt 8.0-8.5
 • Đồng sáng lập PREP.VN – Nền tảng học luyện thi Tiếng Anh Online – 8 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS 2013 – 2021
 • Cố vấn học thuật trong các chương trình của Hội Đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chính Minh (2015-2019)
 • Tác giả cuốn sách “38 Chủ điểm từ vựng thiết yếu cho IELTS 7.0+”
 • Tác giả cuốn sách “60 Bài mẫu IELTS Speaking band 8.0″
 • Diễn giả tại nhiều sự kiện về IELTS

Với 8 năm kinh nghiệm hướng dẫn và giảng dạy IELTS, thầy Tú đã ghi dấu ấn với học viên bằng lối tiếp cận kiến thức mới lạ, độc đáo. Thầy đã truyền cảm hứng, vun đắp niềm yêu thích học Tiếng Anh thông qua hoạt động tương tác; từ đó giúp các bạn học viên hình thành và phát triển tư duy ngôn ngữ. Đến với mỗi buổi học, thầy Tú luôn tạo cảm giác thoải mái và gần gũi để học viên dễ dàng thích nghi và tiếp thu kiến thức mới.

Ms Trần Anh Thư

8.5 IELTS OVERALL

 • Đạt 8.5 IELTS Overall
 • 6 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS
 • Giảng viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Cử nhân Sư phạm ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (Chứng chỉ quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh)
 • Victoria University, Melbourne, Australia
 • Tham gia biên soạn Sách giáo khoa Tiếng Anh của NXB Đại học Sư Phạm và National Geographic Learning

“Tận tình, tỉ mỉ, chân thành” là những từ học viên miêu tả về phong cách giảng dạy của cô Anh Thư. Cô áp dụng phương pháp tiếp cận rất cụ thể giúp học viên nắm vững kiến thức và tự tin sau mỗi buổi học. Bên cạnh khối thành tích khủng, cô Anh Thư luôn khiến học viên yêu quý bởi tính cách gần gũi, thân thiện và nụ cười rạng rỡ đầy sức sống.